Ośrodek kształcenia

Kształcenie podyplomowe jest nałożone na pielęgniarkę i położną Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2016.1251 t.j. z dnia 2016.08.16) w Art. 61 ust. 1. Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowegoUstawa – Rozdział 6 – Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych